06 456 94 123 matthijs@mindyoursex.nl

Mind your sex

Privacyverklaring

Mind Your Sex

Privacyverklaring

Mind Your Sex hecht zeer veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens en jouw privacy

Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mijn praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als praktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van mijn privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via het contactformulier.

AVG en WGBO

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In dit privacyreglement word jij geïnformeerd over jouw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG.

Bij Mind Your Sex

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om jou goed te kunnen ondersteunen en nodig voor het financieel afhandelen van de begeleiding of behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor jouw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van Mind Your Sex

De praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor een adequate begeleiding;
 • Voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden;
 • Jij wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Matthijs Kruk is als enige psycholoog werkzaam binnen de praktijk en verplicht zich om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens;
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De bewaartermijn van persoonlijke gegevens die tijdens de bijeenkomsten worden verzameld, is gelijk aan de wettelijke duur van een begeleidingstraject dat valt onder de WGBO. Deze hanteert een bewaartermijn van 15 jaar (vanaf de laatste bijeenkomst), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jouzelf of van jouw kinderen.

Jouw rechten als betrokkene

Als betrokkene heb jij de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw (medische) gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als jij gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun jij dit mondeling, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan Mind Your Sex. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).

Toelichting op het opvragen van informatie

Je moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. Mind Your Sex is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien jij er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk of door een gemachtigde op te laten halen, dan kun jij dit kenbaar maken bij de praktijk.

Meerderjarig

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Soms is het in het kader van de behandeling belangrijk of waardevol om overleg te hebben met een andere behandelaar. Wanneer dit het geval is, dan zal jouw psycholoog dit met jou bespreken en jou vragen om een apart toestemmingsformulier hiervoor in te vullen en te tekenen. Zonder deze schriftelijke toestemming zal er geen overleg plaatsvinden.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Mind Your Sex van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen.

Rechten omtrent jouw gegevens

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van jou ontvangen heb. Tevens kun jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan jou vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vraag of klacht

Heb jij een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie ik gegevens deel of mijn omgang met jouw gegevens? Dan ga ik hierover graag met jou in gesprek.

Versie april 2019